رد شدن به محتوای اصلی

پست‌ها

دارای ویژگی

ارائه چهار مقاله در یک کنفرانس / مافیای مقاله سازی

آخرین پست‌ها

دانشگاه جورجیا در گروه ضعیف جای گرفته است

هزار حدیث به زبان گرجی

پروازهای روسیه به گرجستان متوقف می شود

مخالفت کلیسا با مراسم ویژه دگرباشان جنسی