انجمن دانشجویان ارمنی در امریکا


انجمن دانشجویان ارمنی Armenian Students' Association یا ASA در سال 1910 در امریکا به ثبت رسیده است. این سازمان با سابقه از دانشجویان ارمنی شاغل به تحصیل در امریکا حمایت می کند. سازمان جوایزی را به دانشجویان ممتاز اهدا می کند، مسابقات دانشجویی را برگزار یا از آنها حمایت می کند و سالانه بورسیه های تحصیلی در اختیار دانشجویان شاغل به تحصیل در امریکا قرار می دهد.

بورسهای تحصیلی مربوط به سال 2014 از هم اکنون معرفی شده اند. دانشجویان ارمنی شاغل به تحصیل در امریکا جهت اطلاع از این بورسها و درخواست پذیرش می توانند به وبسایت انجمن دانشجویان ارمنی مراجعه نمایند.

نظرات