تشریفات تعیین وضعیت پناهنده

فصل دوم کتابچه اطلاعات برای متقاضیان پناهندگی در ارمنستان توضیح می دهد که چگونه می توان از این کشور درخواست پناهندگی کرد و متقاضی پناهندگی چه مراحل اداری را بایستی طی کند. هر چند نحوه نگارش برخی از مطالب این فصل را نمی پسندم ولی آنها را بدون کم و کاستی و تغییر باز نشر می کنم.


مراجعه برای دریافت پناهندگی

برای دریافت پناهندگی در جمهوری ارمنستان، شما می توانید پس از ورود به خاک جمهوری ارمنستان به صورت کتبی و همچنین در مبادی مرزی جمهوری ارمنستان (در فرودگاه) هم بصورت شفاهی و هم کتبی مراجعه کنید.

شما حتی در صورتی که بطور غیرقانونی وارد ارمنستان شده اید، حق دارید برای دریافت پناهندگی درخواست کنید.

اگر شما در قلمرو جمهوری ارمنستان بسر می برید، جهت ارائه درخواست پناهندگی باید به سرویس دولتی مهاجرت وزارت مدیریت تقسیمات کشوری جمهوری ارمنستان مراجعه کنید. شما باید فرم درخواست مصوب از سوی دولت جمهوری ارمنستان را به سرویس دولتی مهاجرت ارائه نمایید. در صورت لزوم، کارمند بخش امور پناهندگی سرویس دولتی مهاجرت شما را در تکمیل درخواست یاری خواهد داد. درخواست می تواند به زبان ارمنی یا زبان مادری شما یا به یکی از زبانهای سازمان ملل متحد (عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی، اسپانیولی) باشد.

اگر شما به همراه اعضای خانواده تان درخواست پناهندگی دارید، می توانید از طرف یکی از اعضای بالغ خانواده تان یک درخواست واحد ارائه نمایید یا هر یک از اعضای خانواده می تواند درخواست شخصی ارائه دهد.

لطفا در درخواست خودتان برای دریافت پناهندگی مواردی را که سبب شده است کشور متبوعتان یا کشور محل سکونت دائمی تان را ترک کنید، ذکر نمایید.

مدارک زیر بایستی به همراه درخواست دریافت پناهندگی ارائه شوند:

- کپی گذرنامه، کپی سایر مدارک شناسایی، اگر ممکن می باشد

- کپی شناسنامه (اگر شما صغیر هستید) اگر امکان دارد

- مدارک موجود نزد شما که بنظرتان با آنها پیگردهای جاری در خصوص شما ثابت می شوند یا می توانند ثابت شوند

- چهار قطعه عکس رنگی (45 * 35 میلی متر)

اگر شما عکس ندارید، می توانید بطور رایگان در سرویس دولتی مهاجرت عکس بگیرید. شما حق دارید حتی در صورتی که گذرنامه یا مدرک شناسایی ندارید، درخواست پناهندگی بدهید. درخواست پناهندگی شما پذیرفته شده و شما بعنوان متقاضی پناهندگی در ارمنستان، در سرویس دولتی مهاجرت ثبت نام خواهید شد.

مراجعه برای دریافت پناهندگی در مبادی مرزی (فرودگاه) جمهوری ارمنستان

شما برای دریافت پناهندگی می توانید در مبادی مرزی ذیل ارمنستان مراجعه داشته باشید:

باورا

باگراتاش

مغری

آیروم

گوگاوان

فرودگاه زوارتنوتس

اگر شما در مبدا مرزی ارمنستان (در فرودگاه) می باشید، در مورد قصد خویش جهت دریافت پناهندگی در ارمنستان باید به مامور مرزبانی اعلام کنید.

خواهش خود برای دریافت پناهندگی را می توانید شفاهی یا کتبی، از طریق ژست و حرکات و یا به هر شکل دیگر اعلام کنید. مامور مرزبانی خواهش پناهندگی شما را در دفتر ثبت نموده و در این خصوص به سرویس دولتی مهاجرت اطلاع خواهد داد. به شما توضیح داده می شود که چگونه به سرویس دولتی مهاجرت بروید و تقاضای پناهندگی ارائه دهید. در صورت لزوم، ایاب و ذهاب شما و اعضای خانواده تان از مبدا مرزی (فرودگاه) جمهوری ارمنستان تا دفتر سرویس دولتی مهاجرت فراهم خواهد بود.

مصاحبه

ظرف 15 روز پس از ثبت تقاضای شما در سرویس دولتی مهاجرت، کارمند سرویس دولتی مهاجرت با شما مصاحبه خواهد کرد. در مورد روز و ساعت انجام مصاحبه پیشاپیش به شما اطلاع رسانی خواهد شد. مصاحبه بمنظور کسب اطلاعات در مورد علل ترک کشورتان با شما انجام خواهد شد. از شما سئوال خواهد شد و شما باید حتی المقدور جوابهای کامل و مفصل بدهید. شما موظف هستید در مصاحبه حضور داشته باشید، با سرویس دولتی مهاجرت همکاری کنید و به مصاحبه گر اطلاعات صحیح بدهید.

اگر شما بدون عذر موجه در مصاحبه شرکت نکنید و همکاری ننمائید، بررسی درخواست شما از سوی سرویس دولتی مهاجرت متوقف خواهد شد. خواهشمند است در صورتی که شرکت در مصاحبه غیرممکن یا با تاخیر رویرو شود، حداقل یکروز قبل به سرویس دولتی مهاجرت اطلاع دهید.

اگر شما متقاضی زن پناهندگی هستید، بنا به میل شما، مصاحبه با شما را کارمند زن سرویس دولتی مهاجرت انجام خواهد داد. اگر شما به زبان ارمنی صحبت نمی کنید، مصاحبه با شرکت مترجم دعوت شده از سوی سرویس دولتی مهاجرت انجام خواهد شد یا شما می توانید بنابه گزینش و پول خودتان مترجم داشته باشید. در صورت لزوم، بنا به میل شما، مترجم خانم دعوت خواهد شد. کارمند سرویس دولتی مهاجرت مصاحبه را صورت جلسه خواهد کرد..

اگر سرویس دولتی مهاجرت بر این عقیده باشد که درخواست شما آشکارا مستدل بوده و در پرونده اطلاعات کافی وجود دارند تا شما بعنوان پناهنده شناخته شوید، با شما مصاحبه نخواهد شد.

مصاحبه جنبه خصوصی دارد. اطلاعات بیان شده از سوی شما به مقامات کشورتان یا هر شخص دیگر اعلام نخواهد شد. مخفی بودن مصاحبه طبق قانون تضمین شده است.

تصمیمات در خصوص تقاضای پناهندگی

در مهلت 3 ماهه پس از ارائه درخواست کسب پناهندگی، سرویس دولتی مهاجرت تصمیمات ذیل را اتخاذ خواهد کرد:

- شناختن بعنوان پناهنده در ارمنستان و اعطای پناهندگی یا

- رد درخواست پناهندگی

اگر شما از سوی کشور امضا کننده کنوانسیون 1951 ژنو "در خصوص وضعیت پناهندگان" بعنوان پناهنده شناخته شده اید، در خصوص درخواست شما فقط تصمیم اعطای پناهندگی یا رد آن اتخاذ خواهد شد.

در مهلت 3 روزه در مورد تصمیم اتخاذی سرویس دولتی مهاجرت به شما اطلاع رسانی خواهد شد. تصمیم را می توانید از سرویس دولتی مهاجرت دریافت کنید یا از طریق پست برای شما ارسال خواهد شد.

اگر درخواست پناهندگی شما رد گشته است و شما با تصمیم اتخاذی موافق نیستید، حق دارید از طریق دادگاهی تصمیم را مورد شکایت قرار دهید.

رد پذیرش بعنوان پناهنده و اعطای پناهندگی

شما نمی توانید بعنوان پناهنده شناخته شوید، اگر که شما:

1. طبق اسناد بین المللی اتخاذ تدابیر در رابطه با جرایم علیه صلح، جرایم جنگی یا جرایم جنایت علیه بشریت، مرتکب جرایم مذکور شده اید

2. مرتکب جرم سنگین غیرسیاسی در خارج از قلمرو جمهوری ارمنستان و قبل از درخواست پناهندگی در جمهوری ارمنستان، شده اید

3. در ارتکاب با اعمال مغایر اهداف و اصول سازمان ملل متحد مقصر شناخته شده اید.

نظرات