تبعات رد پناهندگی

فصل ششم کتابچه اطلاعات برای متقاضیان پناهندگی در ارمنستان درباره تبعات رد پناهندگی توضیح می دهد.


بازگشت داوطلبانه
اگر سرویس دولتی مهاجرت اعطای پناهندگی به شما را رد نموده و شما تصمیم سرویس را نزد دادگاه مورد شکایت قرار نداده اید، تصمیم نهایی محسوب می شود. شما موظف هستید ظرف 30 روز پس از دریافت تصمیم، داوطلبانه به کشور متبوع یا کشور محل سکونت دائمی تان برگردید.
اگر شما علیه تصمیم سرویس دولتی مهاجرت به دادگاه شکایت کرده اید و اعطای پناهندگی به شما توسط مراجع دادگاهی فوق الذکر رد شده است، تصمیم سرویس دولتی مهاجرت نهایی محسوب می شود. شما موظف هستید در مهلت یکماه پس از لازم الاجرا شدن حکم (رای) دادگاه، داوطلبانه به کشور متبوعتان یا کشور محل سکونت دائمی تان برگردید.
اگر شما مایل به بازگشت داوطلبانه هستید، می توانید برای دریافت کمک در امر باگشت داوطلبانه به سرویس دولتی مهاجرت روجوع نمایید. سرویس دولتی مهاجرت شما را در امور ذیل یاری خواهد داد:
- کسب اطلاعات در مورد وضعیت موجود در کشور متبوعتان یا کشور محل سکونت دائمی تان
- دریافت مدارک مسافرتی و ویزای لازم برای ورود به کشور متبوعتان یا کشور محل سکونت دائمی تان یا کشورهای ثالث ترانزیتی

اخراج
اگر شما در مهلت مقرر داوطلبانه خاک ارمنستان را ترک نکنید، سکونت شما در ارمنستان غیرقانونی محسوب خواهد شد. سرویس دولتی مهاجرت به پلیس ارمنستان مراجعه و پلیس اخراج شما از ارمنستان به کشور متبوعتان یا کشور محل سکونت دائمی تان را ترتیب خواهد داد. اخراج شما از ارمنستان فقط بر اساس رای دادگاه انجام خواهد شد.
شما از ارمنستان اخراج نخواهید شد، اگر که:
- وضعیت اقامتی دیگری (موقت، دائمی یا ویژه) دارید که حق سکونت در ارمنستان را می دهد. وضعیت اقامت موقت و دائمی بر اساس تصمیم اداره گذرنامه و روادید پلیس ارمنستان و وضعیت اقامت ویژه بر اساس دستور رئیس جمهور ارمنستان صادر می شود.
- شما صغیر هستید و والدین شما بطور قانونی در ارمنستان سکونت دارند.
- فرزند صغیر تحت تکفل خودتان دارید یا سن شما بیش از 80 سال می باشد. در این صورت شما می توانید برای کسب وضعیت اقامت موقت در ارمنستان به اداره گذرنامه و روادید پلیس جمهوری ارمنستان مراجعه کنید.

نظرات