مدارک شناسایی صادره برای پناهجو و پناهنده

فصل هشتم کتابچه اطلاعات برای متقاضیان پناهندگی در ارمنستان مدارک صادره برای متقاضی پناهندگی و پناهنده را معرفی می کند.


گواهینامه متقاضی پناهندگی
ظرف 3 روز کاری پس از ارائه تقاضای پناهندگی به سرویس دولتی مهاجرت، به شما گواهینامه متقاضی پناهندگی داده خواهد شد. این گواهینامه تائید می کند که شما در ارمنستان درخواست پناهندگی داشته اید و حضور شما در خاک ارمنستان قانونی می باشد. گواهینامه حق انتخاب محل سکونت در قلمرو ارمنستان را می دهد. شما با این گواهینامه می توانید آزادانه در خاک جمهوری ارمنستان تردد داشته باشید.
گواهینامه متقاضی پناهندگی به مدت 3 ماه داده می شود. اگر ظرف این مدت سرویس دولتی مهاجرت در خصوص تقاضای پناهندگی شما تصمیم گیری نکند، مهلت اعتبار گواهینامه برای سه ماه دیگر تمدید خواهد شد. مهلت اعتبار گواهینامه هر بار برای 3 ماه تمدید می شود تا در خصوص تقاضای شما تصمیم نهایی اتخاذ شود (منجمله تا پایان فرآیند شکایت دادگاهی در صورت صدور تصمیم رد از سوی سرویس دولتی مهاجرت).

پروانه مسافرتی کنوانسیونی
اگر شما بعنوان پناهنده شناخته شده و پناهندگی دریافت کنید، به شما پروانه مسافرتی کنوانسیونی داده خواهد شد. این پروانه حق تردد آزاد در ارمنستان و مسافرت به خارج از ارمنستان را میدهد.
مهلت اعتبار پروانه 2 سال است و پس از آن هر بار به مدت 2 سال دیگر تمدید خواهد شد.
مشخصات فرزند (فرزندان) زیر 16 سال شما در پروانه صادره قید خواهد شد.

نظرات