دستگیری فرزند وزیر ارمنستان بخاطر قاچاق حشیش از ایران

داوید واردانیان فرزند یوری واردانیان وزیر ورزش و جوانان ارمنستان هنگام بازگشت از ایران در سر مرز به اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر شد. داوید 29 ساله است و پسر بزرگ وزیر ورزش و جوانان است.
به گزارش آیسور پلیس پرونده ای بر اساس قانون حمل زیاد مواد مخدر و داروهای روانگردان بدون قصد فروش، علیه او تنظیم کرده است.

نظرات