افزایش دادخواستها علیه رسانه ها

رئیس کمیته حمایت از آزادی بیان Committee to Protect Freedom of Expression گزارش سه ماه سوم این کمیته در مورد آزادی بیان و نقض حقوق روزنامه نگاران و رسانه ها را ارائه داد.

به گزارش نیوز آشوت ملیکیان Ashot Meliqyan می گوید تعداد دادخواستها علیه ژورنالیستها و رسانه ها به اتهام توهین و افترا در سه ماه سوم سال جاری 8 فقره افزایش داشت و به 20 مورد رسید. بر پایه همین گزارش در این دوره یکمورد آزار فیزیکی نیز گزارش شده است.
کمیته حمایت از آزادی بیان یک سازمان غیر انتفاعی است که موارد نقض حقوق روزنامه نگاران و فشارهای وارد بر آنها را بررسی و گزارش می کند.

نظرات