راهنمای پناهندگی: حق شکایت

اگر سرویس دولتی مهاجرت درخواست پناهندگی شما را رد کرد به کجا باید شکایت کنید؟ فصل پنجم کتابچه اطلاعات برای متقاضیان پناهندگی در ارمنستان به موضوع شکایت و مراحل آن می پردازد.

چه کسی می تواند شکایت کند
شما حق دارید تصمیم منفی سرویس دولتی مهاجرت در مورد درخواست پناهندگی خودتان را از طریق دادگاهی مورد شکایت قرار دهید.
اگر شما تصمیم سرویس دولتی مهاجرت را مورد شکایت قرار داده اید، تا اتخاذ تصمیم نهایی از سوی مراجع قضایی، متقاضی پناهندگی محسوب می شوید و حق دارید بطور قانونی در خاک جمهوری ارمنستان بسر ببرید. تا زمانی که در خصوص تقاضای پناهندگی شما تصمیم نهایی اتخاذ نشده است، شما اخراج یا بهیچوجه به کشور متبوعتان یا کشور محل سکونت دائمی تان بازگردانده نخواهید شد.

محدودیتهای ارائه درخواست شکایت
شما ظرف 30 روز پس از دریافت تصمیم، باید به دادگاه اداری جمهوری ارمنستان رجوع نمایید. اگر شما در این مهلت به دادگاه مراجعه نکنید، تصمیم نهایی خواهد شد. مهلت شکایت تنها در صورتی می تواند محفوظ بماند که به دلایل موجه رعایت نشده باشد. عدم رعایت مهلت شکایت در صورتی موجه محسوب خواهد شد که به دلایل فارغ از شما اتفاق افتاده باشد.
ظرف 15 روز پس از رفع دلایل عدم رعایت مهلت شکایت، ولی حداکثر ظرف سه ماه از روز اطلاع در مورد تصمیم، شما می توانید به دادگاه شکایت کنید. اگر شما در این مدت شکایت نکنید، تصمیم سرویس دولتی مهاجرت نهایی تلقی خواهد شد.
نحوه ارائه درخواست
برای شکایت از تصمیم رد سرویس دولتی مهاجرت ضروری است به دادگاه اداری جمهوری ارمنستان دادخواست ارائه شود. محتوای دادخواست باید مطابق مفاد قوانین جمهوری ارمنستان باشد، در غیر این صورت دادگاه دادخواست شما را مورد بررسی قرار نخواهد داد. به صلاح شما است که برای شکایت از تصمیم رد سرویس دولتی مهاجرت، مشاور حقوقی داشته باشید که دادخواست را تنظیم نموده و به دادگاه تقدیم خواهد کرد.
برای داشتن مشاور حقوقی رایگان می توانید به سازمان اجتماعی "مرکز ارمنی سلامت و آموزش" که همکار کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد می باشد، مراجعه کنید. در صورتی که توانایی مالی داشته باشید، می توانید با مراجعه به دیوان وکلای جمهوری ارمنستان، وکیل اختیار کنید.

تشریفات شکایت
شکایت در سه مرحله دادگاهی صورت می گیرد:
1. دادگاه اداری جمهوری ارمنستان
2. دادگاه تجدید نظر اداری جمهوری ارمنستان
3. دادگاه فرجام جمهوری ارمنستان
برای بررسی دادخواست شما در دادگاهها، مهلت تعیین نشده است.

تصمیمات ناشی از شکایت
دادگاه اداری می تواند حکم ذیل را صادر کند:
1. دادخواست را رد کند
2. دادخواست را مورد تائید قرار دهد
3. تصمیم سرویس دولتی را ابطال و سرویس دولتی را ملزم به بازنگری تصمیم نماید.
دادگاه تجدید نظر اداری جمهوری ارمنستان می تواند حکم ذیل را صادر کند:
1. دادخواست را رد کند
2. دادخواست را مورد تائید قرار دهد
3. رای دادگاه اداری جمهوری ارمنستان را ابطال و پرونده را برای دادرسی جدید به دادگاه اداری جمهوری ارمنستان عودت نماید.
دادگاه فرجام جمهوری ارمنستان می تواند تصمیم ذیل را اتخاذ کند:
1. دادخواست را به دلایل عدم وجود شرایط فرجام خواهی، به شما مسترد نماید
2. رای دادگاه تجدید نظر جمهوری ارمنستان را باطل کند.
3. رای دادگاه تجدید نظر جمهوری ارمنستان را ابطال و پرونده را برای دارسی جدید به دادگاه اداری جمهوری ارمنستان عودت نماید.

نظرات