روز کشاورز

دولت جمهوری ارمنستان سومین یکشنبه ماه اکتبر را روز کشاورز اعلام کرده است. در استقبال از این روز دولت و وزارت کشاورزی برنامه های ویژه ای را تدارک می بینند. امسال سرگو خاراپتیان وزیر کشاورزی ارمنستان اعلام کرده است که به ژورنالیستهایی که بهترین پوشش خبری را ارائه کنند جایزه داده خواهد شد.

سازمان غیر دوتی انجمن زنان جوان ارمنستان نیز امسال به استقبال این روز رفت و کشاورز زن نمونه را معرفی کرد.

نظرات