وضعیت پناهنده و پناهندگی

فصل اول کتابچه اطلاعات برای متقاضیان پناهندگی در ارمنستان تحت عنوان وضعیت پناهنده و پناهندگی می باشد.در این فصل توضیح داده می شود که پناهندگی چیست و پناهنده کیست. پناهنده چه حقوقی دارد و چه وظایفی بر ععهده دارد. شخصی که تقاضای پناهندگی کرده است ولی هنوز درخواست او پذیرفته نشده است، پناهجو نام دارد. در فصل اول کتابچه اطلاعات برای متقاضیان پناهندگی در ارمنستان از پناهجو تحت عنوان متقاضی پناهندگی نام برده شده است و حقوق و وظایف چنین فردی نیز مشخص شده است. در ادامه این مطلب فصل اول این کتابچه بازنشر شده است.

پناهندگی چیست
پناهندگی پشتیبانی اعطا شده به اتباع خارجی یا اشخاص بدون تابعیت در ارمنستان می باشد.پشتیبانی از طریق شناختن تبعه خارجی در ارمنستان بعنوان بعنوان پناهنده اعطا می شود. متقاضی پناهندگی یا پناهجو بهیچوجه به قلمرو کشوری که جان یا آزادی وی به دلایل نژادی، مذهبی، ملی، تعلق به گروه خاص اجتماعی، دیدگاههای سیاسی یا خشونت فراگیر، تهاجم خارجی، درگیریهای داخلی، نقض گسترده حقوق بشر یا سایر رخدادهای جدی مخل نظم اجتماعی می تواند در معرض خطر باشد، مسترد نمی شود.
پناهنده کیست
1) تبعه خارجی که از ترس مستدل پیگرد نژادی، مذهبی، ملی، تعلق به گروه خاص اجتماعی یا دیدگاههای سیاسی، خارج از کشور متبوعش می باشد و نمی تواند یا بعلت همان ترس نمی خواهد از پشتیبانی کشور متبوعش استفاده کند یا کسی که تابعیت ندارد و خارج از کشور محل سکونت دائمی سابق خود می باشد، نمی تواند یا بعلت همان ترس نمی خواهد به آنجا برگردد، پناهجو محسوب می شود.
2) تبعه خارجی که مجبور است کشور متبوعش و شخص بدون تابعیت- کشور محل سکونت دائمی سابق خود را- بعلت خشونت فراگیر، تهاجم خارجی، درگیریهای داخلی، نقض گسترده حقوق بشر یا سایر رخدادهای جدی مخل نظم اجتماعی ترک کند، پناهجو محسوب می شود.
همچنین تبعه خارجی یا شخص بدون تابعیت که کشورهای دیگر امضا کننده کنوانسیون 1951 ژنو در خصوص وضعیت پناهندگان او را رسما" پناهنده شناخته اند، پناهجو محسوب می شود. در ارمنستان پذیرش شخص پناهجو و اعطای پناهندگی توسط سرویس دولتی مهاجرت وزارت مدیریت تقسیمات کشوری جمهوری ارمنستان صورت می گیرد.
حقوق و وظایف اصلی متقاضیان پناهندگی و پناهندگان
- حقوق اصلی متقاضیان پناهندگی
1- حق اقامت قانونی در ارمنستان تا پذیرش تصمیم نهایی درخواست پناهندگی (منجمله تا پایان روند شکایت از تصمیم رد درخواست پناهندگی از طریق دادگاهی)
2- حق مراجعه به کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد در هر زمان
3- حق سکونت در اقامتگاه ویژه و دریافت مواد غذایی، لوازم بهداشتی و درصورت لزوم پوشاک و کفش در طی بررسی درخواست پناهندگی
4- حق تردد آزاد در قلمرو ارمنستان
5- حق عدم پیگرد کیفری یا اداری برای ورود غیرقانونی به ارمنستان و اقامت غیرقانونی در ارمنستان
6- حق استخدام مترجم و وکیل با وجوه شخصی خویش
7- حق استفاده رایگان از خدمات مترجم و در صورت تمایل متقاضی زن پناهندگی مترجم زن، در هنگام مصاحبه
8- حقوق برابر با اتباع ارمنستان در زمینه خرید و انتقال اموال منقول، اجاره اموال غیرمنقول و سایر امور اموالی
9- حق جستجوی کار و اشتغال به استثنای حق مراجعه و اشتغال در ادارات دولتی و ارگانهای خودگردان محلی
10- حق تحصیلات عمومی رایگان (به استثنای تحصیلات عالی)
11- حق دریافت خدمات و کمکهای پزشکی سرپایی- درمانگاهی و اورژانس
12- حق شکایت دادگاهی به تصمیم منفی سرویس دولتی مهاجرت

- وظایف اصلی متقاضیان پناهندگی
1- همکاری با سرویس دولتی مهاجرت، اعطای اطلاعات کامل و صحیح به سرویس دولتی مهاجرت
2- ارائه کلیه مدارک خویش به سرویس دولتی مهاجرت
3- حضور در مصاحبه در روز و ساعت مقرر از سوی سرویس دولتی مهاجرت
4- مراجعه به سرویس دولتی مهاجرت جهت تمدید اعتبار گواهینامه متقاضی پناهندگی حداقل 3 روز کاری قبل از اتمام مهلت اعتبار گواهینامه
5- رعایت مقررات انضباطی سکونت در اقامتگاه ویژه
6- رعایت مفاد قوانین ارمنستان
7- پرداخت کلیه مالیاتها، عوارض و سایر پرداخت های الزامی همچون اتباع ارمنستان. شما از پرداخت عوارض دولتی برای شکایت دادگاهی از تصمیم سرویس دولتی مهاجرت در رد درخواست پناهندگی، معاف هستید.
8- آسیب نرساندن به منافع، حقوق و آزادی های قانونی اتباع جمهوری ارمنستان، سایر اشخاص و همچنین نظم عمومی و امنیت جمهوری ارمنستان

حقوق و وظایف اصلی پناهندگان
- حق سکونت قانونی در ارمنستان
در صورتی که در ارمنستان بعنوان پناهنده شناخته شده و پناهندگی دریافت کنید، شما از حمایت ارمنستان بهره مند می شوید. شما بدون محدودیت زمانی، حق سکونت قانونی در ارمنستان را دریافت می کنید.
- حق کار
شما حق اشتغال دارید. برخلاف سایر اتباع خارجی، شما مجبور نیستید برای کسب حق کار درخواست بدهید. وقتی بعنوان پناهنده شناخته می شوید، بطور خودکار حق اشتغال دریافت می کنید. شما حق دارید با همان شرایطی که برای اتباع ارمنستان وجود دارد، کار جستجو نموده و مشغول شوید، به استثنای مواردی که طبق قانون، داشتن تابعیت ارمنستان الزامی است (بعنوان مثال، برای اشتغال در مراجع دولتی و ارکانهای خودگردان محلی الزاما باید تبعه ارمنستان باشید).
- حق تحصیل
اشخاصی که در ارمنستان بعنوان پناهنده شناخته شده و پناهندگی دریافت کرده اند، در زمینه تحصیلات عمومی (غیر از عالی) از حقوق برابر با اتباع ارمنستان برخوردار می باشند. آنان حق دارند کودک خود را که شش سال تمام یا سن بیشتری دارد (و بدلایل عینی فرآیند تحصیل این کودک منطقع شده است)، در کلاس اول مدرسه عمومی ارمنستان ثبت نام کنند.
پناهنده خودش مدرسه عمومی را که فرزندش باید در آنجا تحصیل کند، انتخاب می نماید. شما همچنین حق دارید زبان تدریس را انتخاب کنید. بایستی به مدرسه عمومی دولتی که زبان تدریس برگزیده شما وجود دارد، مراجعه نمائید.
شما در زمینه تحصیلات عالی (دانشگاه، انستیتو، آکادمی) از حقوق مقرر برای اتباع خارجی که قانونا در ارمنستان بسر می برند، برخوردار هستید.
- حق تردد و انتخاب محل سکونت
شما از حق تردد آزاد و انتخاب محل سکونت در کل قلمرو ارمنستان برخوردار هستید.
- حق استملاک
در بقیه موارد مربوط به خرید اموال منقول و غیر منقول و حق مالکیت، شما از حقوق برابر با اتباع ارمنستان برخوردار هستید. شما فقط نمی توانید حق مالکیت زمین داشته باشید زیرا طبق قوانین ملی، اتباع ارمنستان و اتباع خارجی که در ارمنستان اقامت ویژه دارند، می توانند حق مالکیت زمین داشته باشند.
- حقوق اجتماعی و بهداشتی
شما حق دارید همچون اتباع ارمنستان از خدمات اجتماعی استفاده کنید ( در صورتی که شرایط شما مطابق معیارهای مندرج در قوانین مربوطه ارمنستان باشند، مزایای مستمندی دولتی و کمکهای مالی، کمک هزینه های از کار افتادگی موقت، نقص عضو، سوانح و امراض تخصصی در تولید، حقوق بازنشستگی و حقوق بیکاری دریافت کنید).
شما از حق خدمات و کمکهای پزشکی سرپایی-درمانگاهی و اورژانس رایگان برخوردار هستید.
- معافیت از بازخواست
پناهندگان برای ورود غیرقانونی به ارمنستان یا اقامت غیرقانونی در ارمنستان مورد بازخواست کیفری یا اداری قرار نمی گیرند.
- حق تحصیل تابعیت ارمنستان (اهلیت)
اگر شما بعنوان پناهنده شناخته شده و پناهندگی دریافت کرده اید و اگر 3 سال اخیر را در ارمنستان زندگی نموده، بزبان ارمنی مسلط هستید و با قانون اساسی ارمنستان آشنا می باشید، حق دارید برای تحصیل تابعیت ارمنستان تقاضا بدهید.
شما جهت تحصیل تابعیت ارمنستان باید به اداره گذرنامه و روادید پلیس جمهوری ارمنستان رجوع نمایید، فرم درخواست مربوط را پرکنید و مدارک مورد نیاز را ارائه نمایید. تسلط بر زبان ارمنی و آشنایی با قانون اساسی از طریق تست بررسی خواهد شد. شما همچنین باید 1000 (هزار) درام عوارض دولتی پرداخت کنید.
مهلت سه سال سکونت برای تحصیل تابعیت ارمنستان الزامی نیست اگر که:
1- شما با تبعه ارمنستان ازدواج کرده اید یا فرزند، پدر یا مادر تبعه ارمنستان دارید
2- والدین شما یا یکی از آنان در گذشته تابعیت ارمنستان را داشته است یا در جمهوری ارمنستان متولد شده است
3- شما اصالتا ارمنی هستید.
- محدودیت برخی از حقوق
شما از حق شرکت در رای گیری برخوردار نمی باشید (به استثنای حق شرکت در انتخابات ارگانهای خودگردان محلی). نمیتوانید عضو احزاب فعال در جمهوری ارمنستان شوید، نمی توانید در مراجع دولتی و ارگانهای خودگردان محلی در سمتی انتخاب و منصوب شوید.
- وظایف
شما موظف هستید طبق قوانین جمهوری ارمنستان مالیات و عوارض پرداخت نموده و سایر پرداختهای الزامی را انجام دهید.
در امر استفاده از حقوق خودتان نباید به منافع، حقوق و آزادی های قانونی اتباع ارمنستان و سایر اشخاص، نظم عمومی و امنیت جمهوری ارمنستان آسیبی وارد کنید.

نظرات

 1. اگر در مرز ایران، ارمنستان توسط پلیس مرزی ارمنستان دستگیر شوم و انجا اعلام پناهندگی کنم به ایران برگشت داده میشوم؟

  پاسخحذف
 2. سلام.من ازنظرافکاری درایران مشکل دارم میخوام ازایران دورشم تاحدودی درمودرارمنستان تحقیق کردم البته من مجردم درارمنستان بمونم یابرم زیادبرام مهم نیست گفتم که فقط ایران نباشم لطفا کمکم کنیدمن درترکیه تایلندبودم.

  پاسخحذف
 3. با سلام آیا کشور ارمنستان با دلایل پناهندگی مبنی بر بی سُباط بودن اقتصادی٬عدم امنیت اجتماعی(زورگیری٬سرقت٬توهین و فقر)در ایران را از سوی متقاضی برای پناهندگی می پذیرد.آیا فرقی می کند که متقاضی برای پناهنگی با پاسپورت یا بدون پاسپورت وارد کشورارمنستان شود .با تشکر از شما

  پاسخحذف
 4. سلام. میخواستم بدونم Un ارمنستان به کشور ثالث ارجاع میده یا پناهندگی خود ارمنستان رو میده؟

  پاسخحذف
 5. س منم ایرانی ام باهات موافقم اگه همراه خاستی می تونی رو من حساب کنی

  پاسخحذف
 6. سلام
  برای اقامت ارمنستان درخواست پناهندگی بهتره یا به طریق ثبت شرکت و...
  اگه ممکنه مزایا و معایب این دوروش روتوضیح بدید.

  پاسخحذف
 7. اره ریپورت میشی
  اگه پاسپورت داری تو فرودگاه ایروان (زوارتنوس) همین که تو سالن فرودگاه رسیدی به یه پلیس خودتو معرفی کن و بکوش واسه پناهندگی اومدی...

  پاسخحذف
 8. سلام خسته نباشید من وخانوادم میخوایم در خواست پناهندگی بدیم در un .چقدر طول میکش یون جواب بده ایا این مدت زمان به ما جای برای زندگی میده چون بچه کوچیک دارم .un ارمنستان برای کدام کشورها پناهنده میفرسه ممنون میشم جواب بدین

  پاسخحذف
 9. - در کشورهای همسایه شرقی اروپا مانند کشورهای اروپایی یو.ان درخواست پناهندگی را نمی پذیرد. این شامل ارمنستان و گرجستان نیز می شود. بنابراین شما باید درخواست خود را به اداره مهاجرت و امور آوارگان ارائه کنید.
  - انتقال به کشور ثالث پروسه بسیار پیچیده و مفصلی دارد و اگر عملی شود ممکن است 10 سال بطول بینجامد.

  پاسخحذف
 10. سلام،خسته نباشيد.
  من ميخوام به un ارمنستان مراجعه كنم و تقاضاي پناهندگي از نيوزيلند رو بكنم.لطفا به من توضيح بديد كه امكان همچين كاري هست؟؟؟يا حتما بايد به un تركيه مراجعه كنم؟؟؟؟
  اگر ارمنستان امكان اين كار و نداره،لطفا بهم كشورهاي ديگه(به جز تركيه) رو معرفي كنين.
  با تشكر

  پاسخحذف
 11. سلام من 17 سالمه و میخوام با دوستم به سازمان un بریم برای کیس مذهبی
  میخواستم بدونم آیا از un ارمنستان میشه به آمریکای شمالی یا کانادا رفت؟؟
  اگر نمیشه میتونید چند کشور بگین به غیر از ترکیه که un داشته باشه؟

  پاسخحذف
 12. سلام ایا فردی که ۲سال پیش متهم به جاسوسی شده و در سازمان امنیت ملی دارای پرونده قطوری باشد میتواند درخواست پناهندگی دهد و نظر به اینکه چندین بار مورد تهدید و بازجوی امنیتی قرار گرفته باشد ایا بنظر شما اگر این فرد درخواست پناهندگی کند . قبول خواهد شد . لطفا توضیح دهید.

  پاسخحذف
 13. درود .میخواستم ببینم اگر کسی ثابت کنه که در ایران تحت پیگرد هست و جانش در خطر هست و اصولا ادم شناخته شده ای در زمینه مبارزه است سریعتر به کار انتقالش از ترکیه به کشور دیگر رسیدگی میشه واین زمان چقدر است ودوم اینکه در چه صورت کسی میتونهبا مراجعه به سفارت مثلا امریکا در ترکیه مستقیم تقاضای پناهندگی کنه

  پاسخحذف
 14. درود..من چندسال بخاطر تغییر دین در زندان بودم و آزاد شدم..ممنوع الخروج هم نیستم..مدارک زندان هم دارم. و میتونم اسنادی ارائه بدم که ممکنه دوباره دستگیر بشم و جونم در خطره..اگه بیام ترکیه یا ارمنستان چقدر طول میکشه بهم پناهندگی بدهند!؟

  پاسخحذف
 15. Unارمنستان به کشور سوم میفرسته؟

  پاسخحذف
 16. خیر، ارمنستان کشوری مهاجرپذیر است و پناهندگان می توانند تا آخر عمر در این کشور زندگی کنند.

  پاسخحذف
 17. چه شغلهایی بعد از پناهندگی میتوان انتخاب کرد ... مثال محافظی یا نظامی میشود ؟

  پاسخحذف

ارسال یک نظر