تقاضای مجدد برای کسب پناهندگی

پس از رد نهایی درخواست پناهندگی ممکن است بار دیگر بتوانید درخواست پناهندگی بدهید. فصل هفتم کتابچه اطلاعات برای متقاضیان پناهندگی در ارمنستان در مورد تقاضای مجدد برای کسب پناهندگی توضیح می دهد.


دلایل تقاضای مجدد برای کسب پناهندگی
پس از رد نهایی (منجمله دادگاهی) تقاضای پناهندگی شما اگر رخدادها و موارد جدیدی وجود دارند که مطابق معیارهای ذیل می باشند، شما می توانید مجددا برای دریافت پناندگی در ارمنستان، به سرویس دولتی مهاجرت درخواست بدهید:
- رخدادها و موارد جدید پس از اتخاذ تصمیم توسط سرویس دولتی مهاجرت در خصوص اولین تقاضای شما پدیدار گشته اند
- رخدادها و موارد جدید ترس شما از پیگردها را تایید نموده یا وجود خطر جدی در قبال شما در صورت بازگشت شما به کشور متبوعتان یا کشور محل سکونت دائمی تان را به تایید می رسانند.
سرویس دولتی مهاجرت موارد جدیدالظهور را مورد بررسی قرار داده و در خصوص تقاضای جدید شما تصمیم گیری خواهد کرد. اگر رخدادها و موارد جدید وجود ندارند، درخواست شما از سوی سرویس دولتی مهاجرت بررسی نخواهد شد.

حقوق و وظایف در طول بررسی تقاضای جدید
در طول بررسی درخواست جدید، شما از همان حقوق و وظایف متقاضیان پناهندگی که در طی بررسی تقاضای اول برخوردار بودید، بهره مند می باشید.

نظرات