یوگنی کاسپرسکی

یوگنی کاسپرسکی Евгений Валентинович Касперский به ارمنستان آمده است.به گزارش آرمن پرس او روز 18 اکتبر در دانشگاه دولتی مهندسی ارمنستان حضور خواهد داشت و این دانشگاه به او دکترای افتخاری اعطاء خواهد کرد.
یِوگِنی والنتینوویچ کاسپرسکی زادهٔ ۴ اکتبر ۱۹۶۵ در نووراسییسک در روسیه متخصص سرشناس رایانه در زمینهٔ امنیت اطلاعات و بنیانگذار شرکت کاسپرسکی است.

نظرات