راهنمای پناهندگی: اقامتگاه ویژه

پناهجو در ارمنستان می تواند از سرویس دولتی مهاجرت درخواست کند که در اقامتگاه ویژه پناهندگان و پناهجویان اسکان یابد.فصل نهم کتابچه اطلاعات برای متقاضیان پناهندگی در ارمنستان شرایط اسکان یافتن در اقامتگاه ویژه را توضیح می دهد.


اختصاص اقامتگاه ویژه
اقامتگاه ویژه وابسته به سرویس دولتی مهاجرت می باشد و برای اسکان متقاضی پناهندگی و اعضای خانواده آنان در ارمنستان در نظر گرفته شده است. آزادی تردد اشخاص ساکن در اقامتگاه ویژه محدود نمی شود. اگر شما مایل به سکونت در اقامتگاه ویژه هستید، بایستی در تقاضای کسب پناهندگی این را قید کنید یا درخواست جداگانه ارائه دهید.
در اسرع وقت پس از ارائه درخواست، سرویس دولتی مهاجرت مجوزی را جهت اسکان در اقامتگاه ویژه به شما خواهد داد. کارمند اقامتگاه از شما استقبال نموده و بلافاصله در اتاقی که به شما اختصاص یافته است، اسکان خواهد داد.
مدیر اقامتگاه با اختصاص اتاق، تعداد نفرات و جنسیت و سن و سایر موارد شما را مد نظر قرار می دهد. اشخاصی که جنسیت مختلف دارند و از یک خانواده نمی باشند، در یک اتاق مستقر نمی شوند.
در صورتی که در اقامتگاه ویژه اتاق آزاد وجود نداشته باشد، نمی تواند مجوز صادر و اتاق اختصاص یابد. در این صورت شما با پول شخصی خودتان می توانید در جای دیگری (هتل، به صورت اجاره ماهانه، نزد بستگان، آشنایان و یا غیره) ساکن شوید. لطفا اطلاعات مربوط به محل سکونت خودتان را بلافاصله به سرویس دولتی مهاجرت اعلام کنید.

مهلت سکونت در اقامتگاه ویژه
برای سکونت در اقامتگاه ویژه، طبق قوانین جمهوری ارمنستان، مهلت تعیین شده است. شما و اعضای خانواده تان می توانید تا اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص تقاضای پناهندگی تان در اقامتگاه ویژه سکونت داشته باشید.
اگر تقاضای شما رد شده است و شما علیه تصمیم رد درخواست پناهندگی به دادگاه شکایت کرده اید، حق دارید تا اتخاذ تصمیم نهایی در خصوص تقاضای پناهندگی تان از سوی مراجع دادگاهی، در اقامتگاه ویژه سکونت داشته باشید.
اگر درخواست شما رد شده است و شما علیه تصمیم رد درخواست پناهندگی شکایت نمی کنید، حق دارید تا مهلت 30 روز پس از دریافت رد درخواست پناهندگی، در اقامتگاه ویژه به سکونت خود ادامه دهید. پس از اتمام مهلت مذکور شما باید اتاق اختصاص یافته به شما در اقامتگاه را تخلیه نموده و از جمهوری ارمنستان عازم شوید.
اگر با درخواست شما موافقت شده است و شما بعنوان پناهنده شناخته شده و پناهندگی دریافت کرده اید، ظرف 2 روز پس از دریافت تصمیم سرویس دولتی مهاجرت باید اتاق اختصاص یافته در اقامتگاه ویژه را تخلیه کنید. پس از تخلیه اتاق مزبور، شما می توانید برای دریافت اتاق در خوابگاه به وزارت مدیریت تقسیمات کشوری جمهوری ارمنستان رجوع کنید.
درخواست شما برای دریافت اتاق خوابگاهی توسط کمیسیون مربوطه فعال در وزارت مدیریت تقسیمات کشوری جمهوری ارمنستان مورد رسیدگی قرار می گیرد.

مقررات انضباطی سکونت در اقامتگاه ویژه
مقررات انضباطی سکونت در اقامتگاه ویژه که برای ساکنین اقامتگاه لازم الاجرا می باشند، از سوی رئیس سرویس دولتی مهاجرت وضع می شوند.
خواهشمند است مقررات انضباطی سکونت در اقامتگاه ویژه را رعایت کنید. در صورت تخطی از این مقررات، از حق سکونت در اقامتگاه محروم می شوید.
اگر شما به دلایل مختلف می خواهید از اتاق اختصاص یافته در اقامتگاه ویژه غایب باشید، لطفا در این خصوص پیشاپیش به مدیر اقامتگاه اطلاع دهید.
اگر شما 7 روز پیاپی بدلایل ناموجه در اتاق حضور نداشته باشید، مجوز صادره از سوی سرویس دولتی مهاجرت باطل گشته و شما مجبور به تخلیه اتاق خواهید شد که به متقاضی پناهندگی دیگری اختصاص خواهد یافت.
پس از اتمام مهلت مقرر برای سکونت در اقامتگاه ویژه، شما موظف هستید بلافاصله اتاق اختصاص یافته را تخلیه کنید.
در رابطه با مسائلی که درطی سکونت در اقامتگاه ویژه بروز می نمایند، می توانید به مدیر اقامتگاه و همچنین سرویس دولتی مهاجرت و کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل رجوع کنید.

مساعدت در طول سکونت در اقامتگاه ویژه
متقاضیان پناهندگی از دولت مساعدت مالی دریافت نمی کنند.
در کل مدت سکونت در اقامتگاه ویژه به شما و اعضای خانواده تان مواد غذایی، رختخواب، لوازم بهداشتی و درصورت لزوم پوشاک و کفش داده می شود.
در کل مدت سکونت در اقامتگاه ویژه، بابت مصرف آب و برق پولی را پرداخت نمی کنید. هزینه های اقامتگاه ویژه از محل بودجه دولت جمهوری ارمنستان تامین می شود.

نظرات