کنفرانس مبارزه با نژادپرستی، بیگانه هراسی،نابردباری

آژانس حقوق بنیادین اتحادیه اروپا  برگزاری کنفرانس مبارزه با راسیسم، ترس از بیگانه و عدم تحمل را اعلام کرده است. میزبانی این کنفرانس را کشور ارمنستان برعهده دارد. کنفرانس روزهای 21 و 22 اکتبر با حضور مقامات بلندپایه دولت ارمنستان برگزار خواهد شد.
به گزارش رادیو عمومی ارمنستان وزیر امور خارجه ارمنستان، رئیس کمیته وزرای شورای اروپا و دبیر عمومی شورای اروپا این کنفرانس را افتتاح خواهند کرد.

نظرات