آگاهی در مورد رد شدن از عرض خیابان

پلیس ارمنستان ویدئویی را منتشر کرده است که به عابران پیاده درباره روشهای نادرست عبور از عرض خیابان هشدار میدهد.

شعار این ویدئو این است : زندگی بسیار با ارزش تر است از میل به یکدقیقه زودتر از خیابان رد شدن !

نظرات