تدریس زبان ارمنی در مدارس روسیه

آرمن آشتوتیان معاون وزیر اموزش و علوم ارمنستان در دیدار با الکساندر کلیموف معاون وزیر آموزش و علوم روسیه خواهان اموزش زبان ارمنی در مدارس روسیه و بویژه محلات ارمنی نشین مسکو گردید. آنطور که رسانه های ارمنستان گزارش میدهند آقای کلیموف از این پیشنهاد استقبال کرد.

نظرات