کتابچه اطلاعات برای متقاضیان پناهندگی

سرویس دولتی مهاجرت وزارت مدیریت تقسیمات کشوری جمهوری ارمنستان کتاچه راهنمایی را برای آگاهی متقاضیان پناهندگی در ارمنستان منتشر کرده است. در ادامه این مطلب مقدمه این کتابچه منتشر می شود. در پستهای بعدی مطالب مندرج در فصلهای مختلف این کتابچه را منتشر خواهم کرد.

ارمنستان با تکیه بر حقوق شناخته شده عمومی بشر و معیارهای مصوب بین المللی و قوانین ملی، به کلیه اشخاص (اعم از مرد،زن و کودک) که بعلت پی گرد و مواردی جان یا آزادی هایشان در معرض خطر جدی می باشد و مجبور به ترک کشور متبوعشان یا کشور محل سکونت دائمی شان شده اند، پناهندگی می دهد (پشتیبانی می کند).
این کتابچه اطلاعاتی با هدف ارائه اطلاعات دقیق،کامل و مبسوط در خصوص تشریفات اعطاء پناهندگی در جمهوری ارمنستان تهیه شده است.همزمان در این کتابچه حقوق اصلی اشخاصی که در ارمنستان پناهنده شناخته شده اند، تشریح می شوند. این کتابچه توسط سرویس دولتی مهاجرت وزارت مدیریت تقسیمات کشوری جمهوری ارمنستان و با کمک مالی دفتر کمیساریای عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد تدوین شده است.
سرویس دولتی مهاجرت
وزارت تقسیمات کشوری

نظرات