توقف، سلب و ابطال وضعیت پناهنده

فصل چهارم کتابچه اطلاعات برای متقاضیان پناهندگی در ارمنستان به موضوعات توقف،سلب و ابطال پناهندگی می پردازد.

توقف وضعیت پناهنده
وضعیت شما بعنوان پناهنده از سوی سرویس دولتی مهاجرت متوقف خواهد شد، اگر که:
1. داوطلبانه مجددا پشتیبانی کشوری را که تبعه آن بودید، قبول کرده اید یا
2. تابعیت خود را که از دست داده بودید، داوطلبانه دوباره آن را بدست آورده اید یا
3. تابعیت جمهوری ارمنستان یا هر کشور دیگری را بدست آورده اید و از حمایت این کشور برخوردار هستید یا
4. داوطلبانه مجددا در کشوری که آن را ترک کرده یا بعلت خطر تعقیب از آنجا خارج شده بودید، مقیم شده اید یا
5. دیگر نمی توانید حمایت کشوری را که تبعه آن می باشید، رد کنید زیرا مواردی که بعلت آنها شما بعنوان پناهنده شناخته شده اید، دیگر وجود ندارند یا
6. تابعیت ندارید ولی می توانید به کشوری که قبلا در آن سکونت داشتید، برگردید زیرا مواردی که بعلت انها بعنوان پناهنده شناخته شده اید دیگر وجود ندارند یا
7. به دلایل شخصی دیگر مایل نیستید که پناهنده محسوب شوید.

سلب پناهندگی
اگر شما بعنوان پناهنده شناخته شده اید و پناهندگی دریافت کرده اید، از پناهندگی اعطا شده در جمهوری ارمنستان محروم خواهید شد اگر:
- شما به دلایل مستدل، برای امنیت ملی جمهوری ارمنستان خطرناک محسوب شوید یا برای ارتکاب به جرم سنگین یا بویژه سنگین محکوم شده اید
- از جمهوری ارمنستان عازم شده اید و پس از مهلت اعتبار پروانه مسافرتی کنوانسیونی صادره به شما، در خارج از قلمرو جمهوری ارمنستان می باشید.

ابطال وضعیت پناهنده
وضعیت شما بعنوان پناهنده باطل خواهد شد اگر معلوم گردد که شرایط شما بطور مسلم و آشکار مغایر ضوابط مقرر در قانون "پناهندگان و پناهندگی" جمهوری ارمنستان می باشد زیرا دلایل بدست آمده گواه این امر می باشد که اظهارات بیان شده و مدارک ارائه شده از سوی شما در گذشته جعلی می باشند.

نظرات