انجمن زنان جوان ارمنستان

انجمن زنان جوان ارمنی AYWA یک سازمان مردم نهاد است که در سال 2004 تاسیس شده است. این سازمان غیرانتفاعی و غیر دولتی تلاش می کند که وضعیت زنان در کشور ارمنستان را بهبود ببخشد. عمده ترین فعالیتهای این سازمان عبارتند از: برگزاری دورهای آموزش رهبری برای زنان، اهدا جوایز به زنان جوان، توسعه مهارتهای شخصی و حرفه ای مانند برگزاری دور های آموزش کامپیتور و زبان، آموزش دموکراسی شامل برنامه های اگاهسازی در مورد حقوق بشر و حقوق شهرندی و امور دیگر می باشد.
روز 15 اکتبر جاری این انجمن، زن نمونه در بخش تولیدات کشاورزی سال 2013 را معرفی خواهد و به او جایزه اهدا خواهد کرد.
انجمن با زنان 13 تا 40 ساله کار می کند و ریاست آن با خانم لیلی آساتریان Lilit Asatryan است.

نظرات