بانک جهانی 873 میلیون دلار اعتبار به ارمنستان می دهد

بانک جهانی در استراتژی سال 2017-2014 یک اعتبار 873 میلیاردی را به ارمنستان پیشنهاد داده است.هنری کرالی مدیر منطقه ای بانک جهانی در قفقاز جنوبی می گوید قصد از این پشتیانی مالی رشد اقتصادی، ایجاد محیط کار و کاهش فقر می باشد.
بانک جهانی تایید کرده است که 72 میلیون اعتبار برای سال 2014 در نظر گرفته شده است.

نظرات