نمادهای ملی ارمنستان دولتی می شوند

ارمنستان مقررات جدیدی را برای استفاده از پرچم و نشان ملی این کشور وضع کرده است.به گزارش نیوز هاسمیک پوقوسیان وزیر فرهنگ ارمنستان در معرفی لایحه جدید به هیئت دولت گفته است که استفاده از پرچم و نشان ملی ارمنستان توسط موسسات و سازمانهای غیر دولتی در مهر، نوشت افزارها و سایر وسایل ممنوع شده است.

نظرات