درخواست دستمزد پایه یکصد هزار درامی

آنی زاخاریان یکی از مخالفان سرشناس دولت ارمنستان است. اما بنظر می رسد که او دیدگاههای افراطی و بقولی چپ گرا دارد. آنی از روز 25 نوامبر به دولت حاکم بر ارمنستان 6 ماه مهلت داده است تا حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان را به یکصد هزار درام رساند در غیر اینصورت با جمع اوری امضاء خواهان استعفای دولت کنونی خواهد شد. 

نظرات