درخواست دستمزد پایه یکصد هزار درامی

Ani Zakharyanآنی زاخاریان یکی از مخالفان سرشناس دولت ارمنستان است. اما بنظر می رسد که او دیدگاههای افراطی و بقولی چپ گرا دارد. آنی از روز 25 نوامبر به دولت حاکم بر ارمنستان 6 ماه مهلت داده است تا حداقل حقوق کارکنان و بازنشستگان را به یکصد هزار درام برساند در غیر اینصورت با جمع اوری امضاء خواهان استعفای دولت کنونی خواهد شد.
[youtube=http://youtu.be/Sd3ry9sSGjo]

نظرات