هشتاد درصد اقتصاد ارمنستان خصوصی است

واهرام آوانسیان وزیر اقتصاد ارمنستان می گوید که 80 درصد اقتصاد این کشور خصوصی است. او از جمله به بانکداری اشاره می کند که در این کشور خصوصی است. به گزارش نیوز او در ویلنیوس اعلام کرد که این کشور بخشی از اصلاحات هدایت شده از سوی اروپا را به انجام نرساند اما بهرحال این ضرورت دارد که اصلاحات ادامه پیدا کند.

نظرات