ساختار دولت ارمنستان

در ارمنستان رئیس جمهور با رای مستقیم مردم و برای مدت 5 سال انتخاب می شود. رئیس جمهور ارمنستان پاسدار قانون اساسی کشور، ناظر بر اجرای قانون و مسئول حفظ امنیت و یکپارچگی ارمنستان است. امور اجرایی کشور ارمنستان بر عهده کابینه دولت است که از وزیران تشکیل شده است و در راس آن نخست وزیر کشور قرار دارد. در اینجا اعضای دولت راجهت آشنانی با ساختار نظام دولتی ارمنستان  را معرفی می کنم:

رئیس جمهور ارمنستان President of Armenia
نام : سرژ سرکیسیان Serzh Sargsyan
متولد سال 1954 درشهر ستپاناکرت

نخست وزیر ارمنستان Prime Minister
نام: تیگران سرکیسیان
متولد سال 1960 در شهر کیروواکان یا واندزور

در دولت جمهوری ارمنستان 18 وزارتخانه وجود دارند که عبارتند از:

وزارت مدیریت تقسیمات کشوری
Ministry of Territorial Administration
نام وزیر: آرمن گورگیان Armen Gevorgyan

وزارت کشاورزی
Ministry of Agriculture
نام وزیر:سرگو کاراپتیان Armen Gevorgyan

وزارت فرهنگ

Ministry of Culture
نام وزیر: هاسمیک پقوسیان Hasmik Poghosyan

وزارت دفاع
Ministry of Defense
نام وزیر: سیران اوهانیان Seyran Ohanyan

وزارت دیاسپورا (مهاجران پراکنده)
Ministry of Diaspora
نام وزیر: هرانوس هاکوپیان Hranush Hakobyan

وزارت اقتصاد
Ministry of Economy
نام وزیر: واهرام آوانسیان Vahram Avanesyan

وزارت آموزش و علوم
Ministry of Education and Science
نام وزیر: آرمن آشوتیان Armen Ashotyan

وزارت مالی و دارایی
Ministry of Finance
نام وزیر: داوید سرکیسیان David Sargsyan

وزارت وضعیت اضطراری
Ministry of Emergency Situations
نام وزیر: آرمن یریتازیان Armen Yeritzyan

وزارت انرژی و منابع طبیعی
Ministry of Energy and Natural Resources
نام وزیر: آرمن موسیسسیانArmen Movsissyan

وزارت امور خارجه
Ministry of Foreign Affairs
نام وزیر: ادوراد نعلبندیان Edward Nalbandian

وزارت بهداشت و درمان

Ministry of Healthcare
نام وزیر:درنیک دومانیان Derenik Dumanyan

وزارت دادگستری
Ministry of Justice
نام وزیر: هرائیر توماسیان Hrair Tovmasyan

وزارت کار و امور اجتماعی
Ministry of Labor and Social Affairs
نام وزیر: آرتم آستریان Artem Asatryan

وزارت حفاظت از طبیعت
Ministry of Nature Protection
نام وزیر: آرام هاروتیونیان Aram Harutyunyan

وزارت ورزش و امور جوانان
Ministry of Sport and Youth Affairs
نام وزیر: یوری واردانیان Yuri Vardanyan

وزارت حمل و نقل و ارتباطات
Ministry of Transport and Communication
نام وزیر: گاگیک بگرالیان Gagik Beglaryan

وزارت توسعه منطقه ای
Ministry of Urban Development
نام وزیر: سامول تادوسیان Samvel Tadevosyan

نظرات