اکثر مردم ارمنستان درمورد پیوستن به اتحاد گمرکی نظر مثبتی دارند

به گزارش مدیا مکس بر اساس یک نظرسنجی که به تازگی از سوی دفتر بنیاد گالوپ در ارمنستان انجام شده است، 64 درصد از مردم درمورد پیوستن این کشور به اتحد گمرکی نظر مثبتی دارند.از میان شرکت کنندگان در نظرسنجی 36 درصد می گویند که جنبه های مثبت این اقدام بیش از جنبه های منفی آن است و 28 درصد می گویند که این اقدام بطور کامل مثبت است.
در ایروان 67 درصد پرسش شوندگان با پیوستن به اتحاد گمرکی موافق بوده اند و در استانها 61 درصد پرسش شوندگان.در میان گروه سنی 45 تا 54 ساله ها بیشترین درصد موافقان با اتدیه گمرکی وجود داشته است.اما مردم انتظار دارند که با پیوستن به اتحاد کمرگی چه اتفاقی بیفتد؟
38 درصد رشد اقتصادی، 26 درصد کاهش قیمتها،17 درصد هیچگونه تغییری،8 درصد افزایش قیمتها را انتظار دارند و 18 درصد نیز برای پاسخ به این سئوال مشکل داده اند.

نظرات