کمپین امضاء علیه افزایش قیمت گاز و برق

امروز در میدان آزادی ایروان گروههایی به جمع آوری امضا در مخالفت با افزایش قیمت گاز و برق مشغول بودند. صدها نفر برای امضاء زدن حضور داشتند و این باعث شده بود که در زمانهایی صفهای چند ده نفره برای امضاء کردن تشکیل شود.
به گزارش نیوز آندریا قوکاسیان نامزد سابق ریاست جمهوری نیز برای امضاء حضور داشت.
[youtube=http://youtu.be/5DRxHo6Uvq0]

نظرات