جام بدترین دولت جهان

Armenian government is the worstدانشجویان در ارمنستان برای اعتراض به سیاستهای دولت حاکم جامی را تهیه کردند و نام بدترین دولت جهان را بر آن گذاشتند. این جام در راهپیمایی و تظاهرات روز 14 نوامبر جاری مقابل ساختمان دولت در ایروان بطور نمادین تقدیم دولت ارمنستان شد.
دانشجویان معترض خواهان استعفاء مقامات دولت ارمنستان شدند. روز 17 نوامبر در ارمنستان روز دانشجو است. این دانشجویان با این حرکت گویا به پیشواز روز دانشجو رفتند.
[youtube=http://youtu.be/0dYfG4xkBfA]

نظرات