کمک مالی فائو به ارمنستان

سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد یک کمک به میزان 495 هزار دلار در اختیار دولت ارمنستان قرار می دهد تا صرف آموزش کشاورزان و بهبود ذخیره ژنتیکی بذرها بشود.
گفته می شود که در حال حاضر بذرها در ارمنستان کنترل نمی شوند و این میزان استفاده از بذرهای نامرغوب را افزایش می دهد.

نظرات