فقر در ارمنستان

مرکز آمار ملی ارمنستان روز 26 نوامبر جاری گزارش مربوط به وضعیت فقر در اجتماع را منتشر کرد. بر پایه این گزارش در سال 2012 درصد جمعیت فقیر این کشور به 32.4 رسید که نسبت به رقم 35 درصد در سال 2011 کاهش نشان میدهد.
در ارمنستان کسانی که حدود 37 هزار درام درماه هزینه مصرف می کنند فقیر محسوب می شوند و کسانی که 30.5 هزار درام یا کمتر هزینه می کنند بسیار فقیر یا فقیر مطلق به حساب می آیند.

نظرات