اتحاد گمرکی نه اتحاد شوری

برخی از منتقدان پیوستن ارمنستان به اتحاد گمرکی این موضوع را مطرح می کنند که پیوستن به این اتحادیه موجب وابستگی بیشتر ارمنستان به روسیه خواهد شد.رادیو اروپای آزاد مصاحبه ای انجام داده است با ایوان ولینکین سفیر روسیه در ایروان و نظر او را این مورد جویا می شود.
ایوان ولکینکین به رادیو آزادی می گوید: اتحاد شوروی مربوط به دوران گذشته است و بازگشتی به دوران شوروی با همه جنبه های منفی یا مثبت آن وجود نخواهد داشت.من بطور کامل یقین دارم که یک اتحاد جماهیر شوروی جدید بوجود نخواهد آمد.
آقای ولینکین می گوید که کشورهای عضو اتحاد گمرکی بخشی از استقلال خود را از دست خواهند داد همانطور که در هر اتحاد بین المللی دیگری این اتفاق می افتد. در اتحادیه اروپا هم کشورها بخشی از استقلال خود را از دست میدهند.به گفته سفیر روسیه در ایروان با پیوستن ارمنستان به اتحاد گمرکی صعنت و کشاورزی ارمنستان حرکت بیشتری برای توسعه و دسترسی به بازار اتحادیه گمرکی خواهد داشت.

نظرات