افزایش مسافرت شهروندان ارمنستان به ترکیه

از ژانویه تا سپتامبر 2013 تعداد 56177 شهروند ارمنستان به ترکیه مسافرت کردند که که نسبت به آمار مدت مشابه در سال قبل 4 درصد افزایش را نشان می دهد.به گزارش نیوز تنها در ماه سپتامبر گذشته 7345 شهروند ارمنستانی به ترکیه سفر کردند.

نظرات