150 سال اقدامات بشردوستانه بین المللی

کمیته جهانی صلیب سرخ ICRC امسال را یکصد و پنجاهمین سالگرد اقدامات بشر دوستانه جنبش صلیب سرخ اعلام کرده است. به همین مناسبت عصر 13 دسامبر جاری نمایشگاه عکسی با عنوان 150 سال اقدامات انسان دوستانه در ایروان برگزار می شود. محل برگزاری نمایشگاه طبقه دوم سینما مسکو اعلام شده است.

نظرات