افزایش آمار گردشگران در سال 2013

از ژانویه تا سپتامبر سال 2014 تعداد 607,906 گردشگر از کشور ارمنستان بازدید کردند. به گزارش آرمن پرس این رقم نسبت به مدت مشابه در سال قبل 12,4 درصد افزایش نشان می دهد.
بیشتر گرشگران ارمنستان از کشورهای روسیه، گرجستان، ایران، اتحادیه اروپا و امریکا به این کشور مسافرت می کنند.

نظرات