اعتراض به قرارداد گازی با روسیه

گروهی با تظاهرات در مقابل پارلمان ارمنستان نسبت به قرارداد گازی با روسیه اعتراض کردند. در روزهای اخیر مقامات جمهوری اسلامی نیز نسبت به قرارداد جدید گازی ارمنستان با روسیه ابراز ناخرسندی نموده بودند.
با آنکه جمهوری اسلامی در عمل گاز کشور ایران را بطور مجانی در اختیار ارمنستان قرار داده است اما ناکارامدی سیاست خارجی ایران، دولتمردان ارمنستان را به این نتیجه رسانده است که استراتژیهای مطمئن تری را در رابطه با تامین انرژی انتخاب کنند.

[youtube=http://youtu.be/hPbGhOB1l_M]

نظرات