گفتگو بین ویتنام و اتحاد گمرکی آغاز شده است

هندوستان، ترکیه و ویتنام برای تجارت آزاد با اتحاد گمرکی درخواست مذاکره کرده اند. گفتگو با ویتنام آغاز شده است.
آرمن پرس از سوی سرگئی لاورف وزیر امور خارجه روسیه نقل می کند که درهای اتحاد گمرکی به روی همه کشورها باز است و این اتحادیه آماده است که در چهارچوپ اصول بنیادی اتحاد گمرکی با کلیه کشورها تفاهمنامه امضاء کند. به گزارش همین منبع هند، ترکیه و ویتنام خواهان توافق با اتحاد گمرکی هستند و گفتگو با ویتنام اغاز شده است.
گزارشهای دیگر حاکی از آن است که اتحاد گمرکی بدنبال گسترش و ایجاد اتحاد اورسیا است. با توجه به اینکه بزرگترین اقتصاد این اتحادیه یعنی روسیه مهمترین منابع انرژی جهان را در اختیار دارد، توسعه آن دور از ذهن بنظر نمی آید.

نظرات