سازمان بورس اوراق بهادار ارمنستان

سازمان بورس اوراق بهادار ارمنستان در سال 2001 بوجود آمد و آرمکس Armex نامگذاری شد بعدها این سازمان به امکس NASDAQ OMX Armenia واگذار گردید. این یک سازمان جهانی است و سرمایه گذاران از تمام دنیا و بویژه ایران می توانند در آنجا با خرید سهام سرمایه گذاری کنند.
یکی از پرسشهای مکرر ایرانیان در مورد سرمایه گذاری این است که چگونه و چطور محل امنی برای سرمایه گذاری پیدا کنیم. پاسخ این پرسش بویژه به افرادی که خود قصد فعالیت اقتصادی ندارند و تنها مایل به سرمایه گذاری هستند، می تواند سازمان بورس اوراق بهادار هم باشد.محلی که شرکتهای فعال سهام خود را آنجا عرضه می کنند و بانک مرکزی ارمنستان هم بر مبادلات سهام این شرکتها نظارت دارد.

نظرات