وزیر اقتصاد در انتظار کارفور

قفقازستان - پس از آنکه شرکت فرانسوی فروشگاههای زنجیره ای کارفور اعلام کرد که از ورود به بازار ارمنستان منصرف شده است، اظهار نظر در این مورد ادامه پیدا کرده است. مخالفان دولت می گویند که سیاستهای انحصارطلبانه و اقتصاد مونوپل کارفور را ز ارمنستان فراری کرده است ، برخی نیز اظهار نظر کرده است که کاهش جمعیت و روند وارونه مهاجرت عامل انصراف کارفور از ورود به بازار ارمنستان بوده است. روز 5 دسامبر جاری یک خبرنگار در این مورد از واهرام اوانسیان وزیر اقتصاد ارمنستان سئوال می کند و او پاسخ می دهد که منتظر اخبار خوب از سوی کارفور است. خبرنگار درباره مفهوم اخبار خوب می پرسد و آقای وزیر پاسخ می دهد که برای من اخبار خوب یعنی افتتاح.

نظرات