کاهش ازدواج و افزایش طلاق

آمارتعداد ازدواجهای ثبت شده در ارمنستان 2.6 درصد کاهش و میزان طلاق 13.7 درصد افزایش نشان می دهد.
به گزارش نیوز کارینه کیوجیان کارشناس مرکز آمار ارمنستان می گوید که در 9 ماهه اول سال 2013 تعداد 13473 ازدواج به ثبت رسید که نسبت به مدت مشابه در سال قبل 2.6 درصد کاهش را نشان میدهد. در همین مدت 2768 مورد طلاق ثبت شده است که نسبت به دوره مشابه سال قبل 13.7 درصد افزایش نشان میدهد.

نظرات