ایران تصمیم ارمنستان را محترم می شمارد

به گزارش ایرنا مهدی سنایی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو می گوید:ایران تصمیم ارمنستان در مورد پیوستن به اتحادیه گمرکی را محترم می شمارد و به عنوان یک همسایه می تواند فقط به موفق بودن این ساختار امیدوار باشد. بر پایه همین گزارش سنایی می گوید ایران در حال حاضر قصد ندارد به اتحاد گمرکی بپیوندد اما آماده توسعه همکاری با همه کشورهای منطقه است. به گفته سنایی ایران بدون تردید با اتحاد گمرکی همکاری خواهد کرد.

نظرات