مشارکت ارمنستان در طرح عملیات صلح جهانی

ارمنستان در طرح عملیات صلح جهانی GPOI مشارکت می کند. طرح عملیات صلح جهانی ، برنامه کمک به امنیت با استفاده از بودجه دولت ایالات متحده برای برآورده ساختن نیاز به کارکنان آموزش دیده است.
به گزارش آرمن پرس، سفارت ایالات متحد امریکا در ایروان اعلام کرده است که انتظار می رود در چهار چوپ این طرح ظرف دوسال مبلغ 1.5 میلیون دلار برای تقویت ظرفیتهای حفاظت از صلح در ارمنستان فراهم شود.
طرح عملیات صلح جهانی توسط دفتر امور سیاسی-نظامی وزارت امور خارجه ایالات متحده اداره می شود، که همکاری نزدیکی با دفاتر منطقه ای وزارت امور خارجه، و نیز دفتر وزیر دفاع، ستاد مشترک، فرماندهی رزمی منطقه ای، و دیگر سازمان های وزارت دفاع، برای توسعه برنامه های منطقه ای و اجرای فعالیت های آموزشی و تجهیز با کشورهای مشارکت کننده در سرتاسر جهان دارد.

نظرات