اعتراض به سفر احمد داود اوغلو

انجمن دانشجویی نیکول اقبایان  وابسته به داشناکتسیوتیون ARFD اعلام کرده است که روز 12 دسامبر جاری در اعتراض به سفر احمد داود اغلو به ارمنستان مقابل هتل ماریوت تظاهرات برگزار خواهد کرد. هدف از این تجمع توقف نسل کشی، تحریف تاریخ و بی عدالتی عنوان شده است.

نظرات