پخش پیام بازرگانی از تلویزیون دولتی ممنوع

روز 26 دسامبر جاری در نشست هیئت دولت ارمنستان تصمیم گرفته شد که لایحه ای ضمیمه قانون تبلیغات شود که بموجب آن تبلیغات تجاری از تلویزیون عمومی ارمنستان و نیز رادیو عمومی ارمنستان ممنوع می شود. تنها پخش پیامهای اجتماعی در امور ورزشی و فرهنگی مجاز خواهد بود.
با اجرای قانون جدید انتظار می رود که به کیفیت برنامه های رادیو و تلویزیون با بودجه های عمومی افزوده شود.

نظرات