بازار روز تره بار در آخر سال

با نزدیک شدن به سال نوی میلادی بازار مصرف میوه و تره بار رونق می گیرد و این باعث افزایش قیمتها هم می شود. امسال برای حفظ تعادل این بازار دو محل عرضه مستقیم میوه و تره بار در ایروان دایر خواهد بود.
این بازارها در خیابانهای کاسیان و آرامی از روز 21 دسامبر تا آخر سال میلادی فعالیت خواهند کرد. وزارت کشاورزی ارمنستان که مجری این پروژه است. تنها کشاورزان و باغداران می توانند در این بازار محصولات خود را عرضه کنند. به واسطه ها و توزیع کنندگان معمولی غرفه ای  واگذار نخواهد شد.

نظرات