کاهش ساخت و ساز در ارمنستان

در ده ماه اول سال 2013 حجم ساخت و ساز در ارمنستان نسبت به دوره مشابه در سال قبل 7 درصد کاهش یافت.با اینحال به گزارش آرمن پرس قیمت مسکن تغییری پیدا نکرده است.

نظرات