مردی سی ساله بر بالای دار

روز دوشنبه 23 دسامبر جاری در استان شیراک پیکر مرد سی ساله ای پیدا شد که حلق آویز شده بود.
به گزارش نیوز پلیس اعلام کرد که پیکر حلق آویز شده او در زیر پلی بین دو روستا پیدا شد و هویت او سامول سرگیسیان اعلام گردید.

نظرات