فروپاشی شوروی زیان آور بود

بر اساس یک نظرسنجی منتشر شده از سوی موسسه گالوپ در ارمنستان 66 درصد پاسخ دهندگان می گویند که فروپاشی اتحاد شوروی زیانبار بود و تنها 12 درصد می گویند که فروپاشی خوب بود.
به گزارش آیسور در نظرسنجی مذکور اکثر مردم جمهوری آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان فکر می کنند که فروپاشی شوروی مفید بود. در گرجستان مردم به دو گروه تقسیم می شوند اما در ارمنستان اکثر مردم فکر می کنند که فروپاشی زیان آور بود.

نظرات