بنیاد درختکاری 230 هزار درخت کاشت

Armenia Tree Project پروژه درخت ارمنستان ATP اعلام کرده است که در نهمین سال فعالیت خود آمار تعداد درختهای کاشته توسط این این نهاد را به 230,451 اصل رسانده است.
پروژه درخت ارمنستان بنیادی است غیر انتفاعی که توسط یک زوج امریکایی در این کشور بنیانگذاری شده است.

نظرات