نگرانی درمورد افزایش تولد نوزادان پسر

sex-selective abortions must be criminalizedدر ارمنستان به ازای هر 114 تا 115 نوزاد پسر 100 نوزاد دختر متولد می شود. آیا برخی از والدین فرزندان دختر را پیش از تولد به قتل می رسانند؟
بتازگی مسئول کمیسیون حقوق بشر شورای اروپا خواهان منع سقط جنین بر اساس جنسیت فرزند شد. اما وقتی سقط جنین یا قتل فرزند پیش از تولد قانونی باشد، تنها با ایجاد فرصتهای برابر برای مردان و زنان در جامعه می توان با قتل دختران مبارزه کرد.

نظرات