سرژ سرکیسیان استراحت می کند

به گزارش سرویس مطبوعاتی دفتر ریاست جمهوری ارمنستان، سرژ سرکیسیان برای گذراندن تعطیلات کشور را ترک خواهد کرد. گزارشی در مورد محل گذراندن تعطیلات منتشر نشده است.

نظرات