شکایت شرکت ایرانی سندباد تیر علیه شرکت ارمنی

شرکت بین المللی سندباد تیر که شرکتی ایرانی در زمینه حمل و نقل در ارمنستان است در دادگاه منطقه شنگاویت ایروان دادخوستی را علیه شرکت نایریت در ارمنستان به ثبت رسانده است. وکیل مدافع طرف ایرانی در این پرونده سرژ خاچیکیان می باشد. جلسه اول دادرسی روز 24 ژانویه جاری برگزار می گردد.

نظرات